Läser i tidningen om hur EU försöker få till ett mer hållbart fiske, successivt ska de införa förbud mot att kasta tillbaka fångad fisk. Tydligen är det så att 25% av all fångad fisk slängs tillbaka i havet av olika anledningar. Ett fruktansvärt resursslöseri.

En av de största anledningarna till detta är att fiskeredskapen inte är tillräckligt anpassade efter vilken typ av fiske man bedriver, man fångar helt enkelt fel fisk. Det är även så att man fångar mer fisk än vad kvoterna tillåter och för att inte bryta mot lagen slänger man istället tillbaka fisken.

Att ha fel verktyg och att inte anpassa sitt fiske efter rådande omständigheter leder alltså till resursslöseri och att myndigheterna måste stifta nya lagar för att styra mot ett mer hållbart fiske.

Nu vet jag att det är en viss skillnad mellan fiskenäringen och IT-branschen men några paralleller är tydliga.

Förändringstakt
Fiskebeståndet i våra hav har under senaste decennierna varit hårt ansatta och ekosystemen är kraftigt rubbade på flera håll i världen på grund av detta, naturen reagerar och det ger oanade konsekvenser som vi människor hela tiden tvingas anpassa oss efter. De yttre omständigheterna förändras och fiskenäringen och lagstiftningen hinner inte med.

I IT-branschen eskalerar utvecklingen, dels tekniskt men även hur vi människor väljer att använda tekniken, det uppstår hela tiden fenomen som man inte kunnat förutspå. Och den snabba utvecklingen smittar av sig på övrig verksamhet som mer och mer är beroende av ett fungerande och uppdaterat IT-stöd.

Waste – resursslöseri
Inom IT ser jag också mycket resursslöseri, eller waste, som vi populärt kallar det. Företagen investerar enorma pengar i IT-stöd som sedan inte nyttjas, man kravställer, specificerar, utvecklar och köper programvaror som sällan används till 100%. Många gånger för att man inte ställer upp de önskade effekterna mot investeringen eller struntar i hur man får verksamheten att använda det på rätt sätt. Resultatet blir ofta att verksamheten är utrustad med fel verktyg för uppgiften och till slut hittar egna vägar för att lösa behoven. Alltså använder de felaktiga verktyg, får fel resultat och tvingas kasta tillbaka fisken i havet.

Charles Darwin har sagt mycket men en sak han sa tycker jag stämmer bra:

”It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent – it is the one that is most adaptable to change.”

För att vara anpassningsbar måste man också vara förändringsbenägen, det ska finnas ett mod och en vilja att förändras med utvecklingen. När det gäller människor kan detta vara svårt men med tiden brukar det gå, bara det finns föregångare, goda förebilder och bevis på att förändring krävs för att utvecklas.

När det kommer till att investera i IT är det faktiskt enklare, det finns metoder och angreppssätt för att optimera sitt IT-stöd. Och för att minimera waste.

• Bestäm vilka effekter man vill få ut och investera med det som ledstjärna
• Utveckla tillsammans med verksamheten och låt de bidra till utvecklingen
• Gör klart det viktigaste först och driftsätt tidigt, lyssna sedan på användare
• Jobba iterativt och utvärdera efter hand
• Förändra löpande
• Ha en stark systemorganisation och referensgrupper

Genom att följa dessa, ganska självklara, punkter bygger man ett IT-stöd som lever genom förändring och som med stor säkerhet kommer vara uppskattat hos användarna, ge den önskade effekten och garanterat vara mer resurssnålt.

Och hållbart.

/Jon Perslow, affärsområdeschef Elicit